วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

ความรู้ทางทหาร

 1. แหล่งความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
 2. กฎหมายที่ทหารควรรู้ให้กับข้าราชการกรมสารบรรณทหารบก
 3. หลักนิยมทางทหารเหล่าทหารสารบรรณ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 5. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
 6. การขอแต่งตั้งและเลื่อนยศ
 7. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
 8. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ
 9. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 10. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยทำเนียบกำลังพล 
 11. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕
 12. คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
 13. ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 14. ข้อมูลรถถังหลัก T-84 OPLOT
 15. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธ เคมี-ชีวะ
 16. มาทำความรู้จักกับเจ้าม้าเหล็กยูเครน New T 84 - OPLOT-M
 17. ทหารอาชีพ
 18. มารู้จักกับทหารม้า ตลอดจนภารกิจ และขีดความสามารถ
 19. ภัยคุกคามของรถถังยุคปัจจุบัน
 20. การปฏิบัติการข่าวสาร
 21. หลักนิยมเหล่าทหารสารบรรณ
 22. ขั้นตอนการแต่งตั้งยศ
 23. จริยธรรมของทหาร
 24. วินัยทหาร
 25. ยศทหาร 3 เหล่า ไทย/อังกฤษ
 26. เครื่องหมายยศทหาร
 27. เปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน
 28. ประวัติกองบัญชาการทหารสูงสุด
 29. วันชาติของไทยเรามี มาแต่เก่าก่อน 5 ธ.ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น