วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

ความรู้ทั่วไป

 1. การใช้คอมพิวเตอร์ให้ประหยัดพลังงาน
 2. คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน
 3. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน
 4. 108 วิธีการประหยัดพลังงาน
 5. รายชื่อเมล์ นขต. ม.พัน.16
 6. ผู้นำแห่งอนาคต
 7. เจงกิสข่าน
 8. การเชื่อมโยงของประชาชนในประชาคมอาเซียน
 9. โครงการฝนหลวง
 10. บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน
 11. ความเคลื่อนไหวของอาเซียน ความเคลื่อนไหวของอาเซียน 
 12. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก
 13. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของกองทัพบก
 14. ระบบสารสนเทศทางทหาร e-battalion
 15. คลังหนังสือ รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks)
 16. ศัพท์ทางทหาร
 17. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 18. ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับกำลังพลในกองทัพบกไทย
 19. บทเรียน ว่าด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทย
 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติพ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. การใช้พัดลมให้ได้เหมือนแอร์
 2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

บทเรียนจากการปฏิบัตงาน/จากการรบ

 1. ย้อนรอย เวียดนามสงครามหมื่นวัน ตอนที่1
 2. ย้อนรอย เวียดนามสงครามหมื่นวัน ตอนที่2

แนวทางในการปฏิบัติงาน

 1. ปีพัฒนาบุคลากร ทบ.
 2. แผนพัฒนาการศึกษา ทบ.
 3. เข้าศักราราชใหม่ ทบ.มุ่งพัฒนาการฝึก สู่ผลสัมฤทธิ์
 4. แบบฟอร์มการรายงานการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖

ความรู้ด้านวิชาชีพ

  1. โครงการเลี้ยงไก่ไข่
  2. มะเขือเทศหวานเย็น รับหน้าร้อน
  3. การปลูกทุเรียน, การปลูกมะลิ, การปลูกเบญจมาส, ตะไคร้ต้น
  4. การทำไอศกรีม, จอกหูหนูยักษ์ มหันตภัยเงียบ, การเดินสายไฟในอาคาร, ลักษณะประเภทช่างปูน
  5. การถนอมอาหารเพื่อจำหน่าย, การผลิตไบโอดีเซล, การสกัดน้ำมันหอมระเหย, การทำน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม การเพาะเลี้ยงหอยนางรม
  6. การนวดแผนโบราณ, การเพาะถั่วงอก, การปลูกผักกาดฮ่องเต้
  7. การปลูกผักหวานป่า, การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง, การปลูกถั่วฝักยาว, การปลูกแตงกวา, การปลูกใบบัวบก, การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
  8. ชาวนาเงินล้านตอนที่ 1
  9. ชาวนาเงินล้านตอนที่ 2

  ความรู้ทางทหาร

  1. แหล่งความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
  2. กฎหมายที่ทหารควรรู้ให้กับข้าราชการกรมสารบรรณทหารบก
  3. หลักนิยมทางทหารเหล่าทหารสารบรรณ
  4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  5. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
  6. การขอแต่งตั้งและเลื่อนยศ
  7. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
  8. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ
  9. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  10. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยทำเนียบกำลังพล 
  11. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕
  12. คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
  13. ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
  14. ข้อมูลรถถังหลัก T-84 OPLOT
  15. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธ เคมี-ชีวะ
  16. มาทำความรู้จักกับเจ้าม้าเหล็กยูเครน New T 84 - OPLOT-M
  17. ทหารอาชีพ
  18. มารู้จักกับทหารม้า ตลอดจนภารกิจ และขีดความสามารถ
  19. ภัยคุกคามของรถถังยุคปัจจุบัน
  20. การปฏิบัติการข่าวสาร
  21. หลักนิยมเหล่าทหารสารบรรณ
  22. ขั้นตอนการแต่งตั้งยศ
  23. จริยธรรมของทหาร
  24. วินัยทหาร
  25. ยศทหาร 3 เหล่า ไทย/อังกฤษ
  26. เครื่องหมายยศทหาร
  27. เปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน
  28. ประวัติกองบัญชาการทหารสูงสุด
  29. วันชาติของไทยเรามี มาแต่เก่าก่อน 5 ธ.ค